Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Geologi - Jordmåner

Översikt

Bergarter

Jordarter

Jordmåner

Odlad jordJordmånen är den översta delen av jordtäcket och ligger ovanpå jordarten. Den skiljer sig från jordarten genom att den påverkats av växtlighet och klimat under lång tid. En jordmån bildas genom biologiska, kemiska och fysikaliska processer i marken.

jordmån

Podsol,vänstra delen

Podsol utvecklas genom att syror bildas vid nedbrytningen av förnan. Syrorna gör att metalljoner urlakas och rör sig nedåt med vattnet. Blekjorden blir askgrå när metalljonerna försvinner. Längre ned är pH-värdet högre. Där fastnar metalljonerna och rostjorden utvecklas. Daggmaskar trivs inte i den sura jorden. Ingen omblandning sker och jordmånen blir skiktad.

Brunjord, högra delen

Brunjord saknar de tydliga skikt man kan se i en podsolprofil. Nedbrytningen går snabbt och det organiska materialet blandas av daggmaskar med den mineraljord som finns under. Mineral­jorden är här i allmänhet finkornig och kalkhaltig. Mull är en grynig blandning av organiska rester och mineraljord.En jordart med viss kornstorlek och mineralsammansättning ger tillsammans med ett visst klimat möjlighet för vissa växter att etablera sig. Tillsammans påverkar dessa faktorer det översta jordlagret som utvecklas till en jordmån. Podsol är en jordmån som finns i svalt och fuktigt klimat, ofta i barrskogsmiljö på morän. Jordmånen är vanlig i barrskogen i de norra delarna av Europa, Asien och Amerika. Podsol är Sveriges vanligaste jordmån och utgör cirka 70% av landytan. Brunjord är Sveriges näst vanligaste jordmån. Den är rik på maskar och andra grävande organismer och därför väl omblandad och genomluftad. Den finns i måttligt varmt klimat med en nederbörd som är jämnt fördelad över året. För 5000 år sedan var brunjord den vanligaste jordmånen i södra Sverige. Genom klimatförändringar, markvittring och barrskogsplantering har brunjorden till stor del omvandlats till podsol. Brunjord dominerar fortfarande i Skåne och Mellansveriges slättbygder.

Lithosol, tunn jordmån på häll

Plogsula

Podsol

Rendzina

brunjord

Kalkmorän

brunjord

Kalkmorän

Torvjord

Lerjord

Åker på isälvssediment

     
       

 

Uppgifter, Jord och jordmån, till Capensis Naturkunskap 1b