Brunjord på kalkmorän
Brunjord på kalkmorän

Brunjord

I området runt Falköping i Västergötland finns kalksten i berg och jordar. På kalkmoränen utbredde sig tidigare frodiga ädellövskogar som ledde till att brunjordar bildades. Det här är ett av de tidigaste uppodlade områdena i södra Sverige. Det finns gott om lämningar från bondestenåldern.

Utbredning i Norden.

brunjord podsol plogsula
Brunjord på kalkmorän. På näringsrika, kalkhaltiga jordarter utvecklas brunjord. Gräsmark och de flest lövträd skapar förutsättningar för en brunjordsbildning. Podsol. På näringsfattiga jordarter utvecklas podsol. Tall och gran är de trädarter som oftast skapar de podsoljordar vi har i Sverige. Även bok och i viss mån ekar kan skapa podsoljordar. Plogsula. Brunjordsbildning har skett i den övre delen av jorden. Den mörka delen av profilen är den del som välts av en plog.