Brunjord på kalkmorän
Brunjord

Brunjord på kalkmorän

Brunjord. På näringsrika, kalkhaltiga jordarter utvecklas brunjord. Gräsmark och de flest lövträd skapar förutsättningar för en brunjordsbildning.

Utbredning i Norden.

brunjord podsol plogsula
Brunjord på kalkmorän. I området runt Falköping i Västergötland finns kalksten i berg och jordar. På kalkmoränen utbredde sig tidigare frodiga ädellövskogar som ledde till att brunjordar bildades. Det här är ett av de tidigaste uppodlade områdena i södra Sverige. Det finns gott om lämningar från bondestenåldern. Podsol. På näringsfattiga jordarter utvecklas podsol. Tall och gran är de trädarter som oftast skapar de podsoljordar vi har i Sverige. Även bok och i viss mån ekar kan skapa podsoljordar. Plogsula. Brunjordsbildning har skett i den övre delen av jorden. Den mörka delen av profilen är den del som välts av en plog.