Podsol och brunjord

Våra vanligaste jordmåner

Podsol

Brunjord

Podsol utvecklas genom att syror bildas vid nedbrytningen av förnan. Syrorna gör att metalljoner urlakas och rör sig nedåt med vattnet. Blekjorden blir askgrå när metalljonerna försvinner. Längre ned är pH-värdet högre. Där fastnar metalljonerna och rostjorden utvecklas. Daggmaskar trivs inte i den sura jorden. Ingen omblandning sker och jordmånen blir skiktad.

Brunjord saknar de tydliga skikt man kan se i en podsolprofil. Nedbrytningen går snabbt och det organiska materialet blandas av daggmaskar med den mineraljord som finns under. Mineral­jorden är här i allmänhet finkornig och kalkhaltig. Mull är en grynig blandning av organiska rester och mineraljord.