Svenska skogar

Skogar

Fjärilar

Fjärilar

Liljekonvalj

Växter

 

 

 

 

 

 

tallskog av lavtyp

På torr och näringsfattig mark utvecklas ett artfattigt fält- och bottenskikt. Ranlavar är dominerande marktäckare.

tallskog

Tallskog av lavtyp

På näringsfattiga, torra marker som berghällar eller morän där vattnet snabbt rinner bort hittar man den torftigaste typen av svenska skogar. I östra Sverige där nederbörden är låg samt i norrland är den mycket utbredd.

Växter och lavar

Lavar dominerar bottenskiktet, framförallt renlavar. Fältskiktet är artfattigt med främst lingon.

Växtarter (och lavar)

Dominerande arter
Tall Pinus sylvestris
Lavar  
Fönsterlav Cladonia stellaris (tidigare C. alpestris)
Gulvit renlav Cladonia arbuscula
Grå renlav Cladonia rangiferina
Övriga vanliga arter
Mjölon Arctostaphylos uva ursi
Ljung Calluna vulgaris
Lingon Vaccinium vitis-idaea
Mossor  
Vågig kvastmossa Dicranum polysetum
Hällkvastmossa Dicranum spurium
Väggmossa Pleurozium schreberi
Lavar  
Islandslav Cetraria islandica
Påskrislavar Stereocaulon spp

 

 

 

renlav lingon grön sandjägare

Renlavar

Den ljusa laven i främre mitten är gulvit renlav (Cladonia arbuscula), och den mörkare som omger den är grå renlav (Cladonia rangiferina)

Magert fältskikt

Bland renlavarna finner man ibland lingon.

Grön sandjägare, Cicindela campestris

En ganska vanlig art i torra tallskogar .